14 เมษายน 2554

คณะกรรมการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตชุดปัจจุบัน  (ปี 2558 เป็นต้นมา)


นายสมมิตร สารรักษ์  นายกสมาคม

นายอารี สุริยา อุปนายกคนที่ 1

นายซอฟี การอ อุปนายกคนที่ 2

นายสฤษดิ์ ช่างเหล็ก เลขานุการ

นายสมคิด เหี้ยมหาญ รองเลขานุการ

นายวีระ โกมล ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสามารถ หิมมะ เหรัญญิก

นายสนธยา เจริญจิตต์ นายทะเบียน

นายปัญญา ท่อทิพย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายราชัน พันธ์ฉลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอิสมาแอ เบ็ญอับดุลลาตีฟ กรรมการ

นายลุกมาน บาตูลางิ กรรมการ

นายฮาสัน อาแวกาจิ กรรมการ

นายอุดม สมบูรณ์ กรรมการ

นายณัฐพร สามารถ กรรมการ

นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ กรรมการ

นายอานิส บากา 
กรรมการ

นายสุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ กรรมการ

นายเดชา โยธารักษ์ กรรมการ