28 เมษายน 2554

อธิบายสองอายะฮฺสุดท้ายจากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ

อธิบายสองอายะฮฺสุดท้ายจากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ ณ มัจลิสอิลมี มัสยิดดารุลอิดติฮาด บ้านในคลำ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2011

ระบุถึงที่มาที่ไปอันเป็นเหตุแห่งการประทานอายะฮฺ ความประเสริฐต่าง ๆ ที่มีระบุให้หะดีษ เนื้อหาและความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ โดยเฉพาะบทดุอาอ์ที่มีอยู่ในอายะฮฺดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญและถูกใช้ให้อ่านในโอกาสต่างๆ ทุกวัน

27 เมษายน 2554

กิจกรรมและโครงการของสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต

ที่ผ่านมาสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมมุสลิมในพื้นที่ และเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักคำสอนของอิสลาม โดยอาศัยกระบวนการแบบสันติวิธีตลอดมา 

โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น มีอาทิเช่น

1- โครงการอบรมมุสลิมะฮฺ

2- โครงการกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน

3- โครงการคุฏบะฮฺสัญจร

4- โครงการเราะมะฎอนสัมพันธ์และอิอฺติกาฟ

5- โครงการแผ่นพับและจุลสารเพื่อการเำผยแพร่คำสอนอิสลาม

6- โครงการสนับสนุนและอำนวยการเชือดอุฎหิยะฮฺ (กุรบ่าน)

7- กิจกรรมช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์

8- สนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาเยาวชน

9- ต้อนรับแขกผู้ทรงคุณวุฒิมุสลิมและองค์กรอิสลามทั้งจากในและต่างประเทศ

เป็นต้น 


เชิญติดตามและชมตัวอย่างภาพเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมได้ที่นี่ ในอนาคต ทางสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ได้วางแผนและคิดที่จะขยายกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้มากขึ้น ภายใต้สโลแกนการทำงานที่ว่า 

"สร้างสรรค์ อุคูวะฮฺ ความเป็นพี่น้อง ... บนฐานแห่ง ตักวา ความยำเกรง"

อินชาอัลลอฮฺ ... 


ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วเป็นเตาฟีกจากเอกองค์อัลลอฮฺ จากนั้นก็มาจากการช่วยเหลือและสนับสนุนของพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่มีน้ำจิตน้ำใจ ร่วมเสียสละทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ แรงใจ ความคิด และเวลาอันมีค่า เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งสันติสุขผ่านกระบวนการต่างๆ ทีี่วางอยู่บนฐานแห่งหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของอิสลาม ขออัลลอฮฺประทานผลตอบแทนที่ดีแก่ทุกคน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเทอญ อามีน24 เมษายน 2554

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : มีอะไรในสูเราะฮฺ อัล-ฟาิติหะฮฺ

คุฏบะฮฺวันศุกร์ หัวข้อ "มีอะไรในสูเราะฮฺ อัล-ฟาิติหะฮฺ" โดยอาจารย์ซอฟี อุษมาน ณ มัสยิดกิยามุดดีน บ้านบ่อแร่ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011


17 เมษายน 2554

14 เมษายน 2554

คณะกรรมการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตชุดปัจจุบัน  (ปี 2558 เป็นต้นมา)


นายสมมิตร สารรักษ์  นายกสมาคม

นายอารี สุริยา อุปนายกคนที่ 1

นายซอฟี การอ อุปนายกคนที่ 2

นายสฤษดิ์ ช่างเหล็ก เลขานุการ

นายสมคิด เหี้ยมหาญ รองเลขานุการ

นายวีระ โกมล ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสามารถ หิมมะ เหรัญญิก

นายสนธยา เจริญจิตต์ นายทะเบียน

นายปัญญา ท่อทิพย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายราชัน พันธ์ฉลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอิสมาแอ เบ็ญอับดุลลาตีฟ กรรมการ

นายลุกมาน บาตูลางิ กรรมการ

นายฮาสัน อาแวกาจิ กรรมการ

นายอุดม สมบูรณ์ กรรมการ

นายณัฐพร สามารถ กรรมการ

นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ กรรมการ

นายอานิส บากา 
กรรมการ

นายสุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ กรรมการ

นายเดชา โยธารักษ์ กรรมการ


วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต มีดังนี้

1- เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ และให้การอบรมเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการศาสนาอิสลามให้แก่มวลสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2- มุ่งเน้นเสริมสร้างให้มีความสามัคคีขึ้นในมวลหมู่สมาชิกของสมาคม โดยนำหลักการศาสนาอิสลามตามคำสอนของท่านศาสดามูฮำหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเฉพาะด้านจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนชาย-หญิงได้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

3- ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้คนอนาถาและเด็กกำพร้า ไม่ว่าด้านการศึกษาและด้านปัจจัยยังชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4- ประสานประโยชน์ด้านการศึกษาและองค์กรการกุศล ระหว่างเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5- ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม

07 เมษายน 2554

ประวัติความเป็นมา

สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตถือกำเนิดครั้งแรกในนามของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต-พังงา ในปี พ.ศ. 2535  โดยมีสมาชิกพี่น้องมุสลิมจากหลายๆตำบลในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ที่มีเป้าหมายอันเดียวกันที่จะเผยแพร่และฟื้นฟูหลักธรรมคำสอนของอิสลามตามแบบอย่าง (ซุนนะฮฺ) ของท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่างเคร่งครัด    

ชมรมได้จัดการกิจกรรมต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งดังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่พี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง จนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและได้ขยายจากชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต-พังงา เป็นศูนย์มุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2540 

และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการขยายตัวในทุกด้านของจังหวัดภูเก็ต ศูนย์มุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตจึงได้จดทะเบียนเป็นสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 โดยนายศักดิ์ ท่อทิพย์ เป็นผู้ยื่นขอ และได้รับเลขทะเบียนสมาคมที่ ต.324/2545


ทำเนียบนายกสมาคม

1. นายศักดิ์   ท่อทิพย์              ปี 2545 - 2550

2. นายอารี   สามารถ              ปี 2550 - 2557

3. นายสมเดช บิลอับดุลล่าห์   ปี 2557 - 2558

4. นายสมมิตร สารรักษ์          ปี 2558 - ปัจจุบัน