01 ตุลาคม 2555

ประชุมสรุปผลงานและเสนอทิศทางการทำงานของสมาคมฯ 23 ก.ย. 2012

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2012 ฝ่ายเลขานุการสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ได้จัดการประชุมสรุปผลงานและเสนอทิศทางการทำงานในอนาคตของสมาคมฯ เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนและสังคมในจังหวัดภูเก็ต ให้สอดคล้องกับการเปิดตัวของประชาคมอาเซียนที่กำลัีงจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย อาิทิ กรรมการสมาคมฯ นักวิชาการสมาคมฯ และกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่จะมาช่วยพัฒนาการทำงานต่อไปในอนาคต 

ในโอกาสนี้ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ที่ได้เอื้อเฟื้อห้องประชุมของโรงเรียนเป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ิ