14 เมษายน 2554

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต มีดังนี้

1- เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ และให้การอบรมเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการศาสนาอิสลามให้แก่มวลสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2- มุ่งเน้นเสริมสร้างให้มีความสามัคคีขึ้นในมวลหมู่สมาชิกของสมาคม โดยนำหลักการศาสนาอิสลามตามคำสอนของท่านศาสดามูฮำหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเฉพาะด้านจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนชาย-หญิงได้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

3- ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้คนอนาถาและเด็กกำพร้า ไม่ว่าด้านการศึกษาและด้านปัจจัยยังชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4- ประสานประโยชน์ด้านการศึกษาและองค์กรการกุศล ระหว่างเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5- ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม