07 เมษายน 2554

ประวัติความเป็นมา

สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตถือกำเนิดครั้งแรกในนามของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต-พังงา ในปี พ.ศ. 2535  โดยมีสมาชิกพี่น้องมุสลิมจากหลายๆตำบลในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ที่มีเป้าหมายอันเดียวกันที่จะเผยแพร่และฟื้นฟูหลักธรรมคำสอนของอิสลามตามแบบอย่าง (ซุนนะฮฺ) ของท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่างเคร่งครัด    

ชมรมได้จัดการกิจกรรมต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งดังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่พี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง จนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและได้ขยายจากชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต-พังงา เป็นศูนย์มุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2540 

และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการขยายตัวในทุกด้านของจังหวัดภูเก็ต ศูนย์มุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตจึงได้จดทะเบียนเป็นสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 โดยนายศักดิ์ ท่อทิพย์ เป็นผู้ยื่นขอ และได้รับเลขทะเบียนสมาคมที่ ต.324/2545


ทำเนียบนายกสมาคม

1. นายศักดิ์   ท่อทิพย์              ปี 2545 - 2550

2. นายอารี   สามารถ              ปี 2550 - 2557

3. นายสมเดช บิลอับดุลล่าห์   ปี 2557 - 2558

4. นายสมมิตร สารรักษ์          ปี 2558 - ปัจจุบัน